EASA varoittaa lentoyhtiöitä liian kireästä liikenneohjelmasta

13.06.2023 | Uutiset

Artikkelikuva

Euroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA on julkaissut turvallisuustiedotteen, jolla halutaan kiinnittää lentoalan toimijoiden huomio kesän liikenneohjelmaan ja mahdollisiin häiriöihin. Kaupallisen paineen yhdistyessä liian kireään resursointiin nostaa riskejä, joihin alan toimijoiden tulee varautua.

Kesäkuun alussa julkaistu lentoturvallisuustiedote (Safety Information Bulletin, SIB) on EASA:n virallinen työkalu, jolla halutaan kiinnittää lentoalan toimijoiden huomiota ajankohtaisiin lentoturvallisuusaiheisiin. Kohderyhmänä lentoturvallisuustiedotteella ovat mm. kansalliset viranomaiset (Suomessa Trafi), lentoyhtiöt, lentoasemayhtiöt, maahuolintapalvelut, lennonjohtopalvelut, koulutusorganisaatiot ja tekniset huolto-organisaatiot.

Kesän 2022 ongelmien ei haluta uusiutuvan Euroopassa

Lentoliikenteen aloittaessa elpymisen koronan jäljiltä kesällä 2022, lentoyhtiöt ja lentokentät olivat resurssien näkökulmasta myöhässä varautumisessaan. Euroopassa lentokenttien turvatarkastukset ruuhkautuivat laajasti, lentoja peruttiin ja myöhästymiset kerryttivät laajaa tyrmistystä matkustajien parissa. Samalla epäsäännöllisyystilanteet ja epärealistiset liikenneohjelmat näkyivät jatkuvana paineena alan työntekijöille aiheuttaen kumuloituvaa väsymystä. Kaupallinen paine näkyi lentoalan toimijoiden parissa ja kaikilta osin painetta ei pidetty ulkona lentokoneen ohjaamoistakaan. Lentäjiltä odotettiin ja vaadittiin venymistä, sekä viranomaisten myöntämien poikkeusmenettelyjen käyttöä lentoyhtiöiden puutteellisen resursoinnin paikkaamiseksi.

EASA on korostanut lentoturvallisuustiedotteessaan ennalta tunnistettuja riskejä, joiden olemassaolo on ollut selvää jo keväällä 2023 mahdollistaen alan yrityksille valmistautumisen toiminnassaan. EASA:n suurimmat huolet kohdistuvat seuraaviin aihealueisiin:

  • Tehoton muutoshallinta
  • Henkilökuntavaje operatiivisessa ja teknisessä toiminnasssa (myös laajemmin kuin lentäjät ja matkustamohenkilökunta)
  • Kyberhyökkäyksien vaikutukset
  • Osaamisvaje ja puute uusien työntekijöiden perehdytyksessä
  • Maatoiminnan häiriöt ja asianmukainen koulutus
  • Toimitusketjut ja varaosien huono saatavuus
  • Puutteellinen aika kouluttaa työntekijät kunnolla
  • Matkustajien aiheuttamat häiriöt
  • Kapasiteettihäiriöt

Euroopan lentäjiä edustava ECA pitää EASA:n lentoturvallisuustiedotetta tervetulleena

ECA:n pääsihteeri Philip von Schöppenthau toteaa, että EASA:n SIB on "herätys lentoalalle laittaa selkeästi lentoturvallisuus edelle". Lentoturvallisuustiedote nostaa ECA:n näkökulmasta kaksi ongelmaa esiin: "Ensinnäkin lentohenkilökunnan väsymys ja jatkuva, systemaattinen paine eräistä lentoyhtiöistä lentäjille pidentää työpäiviään lainsäädännöllisen maksimin ylittäen. Toiseksi kaupallinen paine, jonka arvo voi olla liian suuri päätöksenteossa osassa lentoyhtiöitä".

ECA on nostanut jo pitkään esiin lentoalalla vallitsevat tilanteen, jossa puutteellinen resursointi nostaa lentoyhtiöiden toimesta painetta lentäjille lentää väsyneenä. ECA on nostanut myös esiin tarpeen päivittää Euroopan lentoaikamääräyksiä, joiden myötä annetaan puitteet lentoyhtiöille suunnitella työpäivien rytmitystä ja vuorojen pituutta. Lentoliikenne on alana muutoksia täynnä ja työpäivät voivat muuttua esimerkiksi säiden ja ruuhkien johdosta. Ennustettavuuden ollessa työntekijöiden näkökulmasta heikkoa ja lentotoiminnan ollessa ympärivuorokautista globaalilla toiminta-alueella, nousee tarve luoda keinoja työntekijöille vaikuttaa omiin työvuoroihin, sekä tietää työvuorot hyvissä ajoin. EASA:n ohjeen mukaisesti lentoyhtöiden tulisi julkaista työvuorolistat kaksi viikkoa ennen kuun vaihdetta. Menettelyyn on kuitenkin haettu osassa lentoyhtiöitä poikkeuksia viranomaiselta heikentäen näin työntekijöiden mahdollisuuksia yhteensovittaa vapaa-aikaa työvuoroihin.

Kansalliset viranomaisia ohjataan valvomaan lentoyhtiöitä

EASA ohjaa kansallisia viranomaisia priorisoimaan valvontavastuutaan riskipohjaiseen analyysiin, jossa mahdolliset vaikuttimet epäsäännöllisyystilanteisiin huomioidaan ennalta (esim. myöhästymiset, työntekijöiden vajaus ja väsymys). Lentoyhtiöiden toiminnassa olennaista on varmistaa työaikaan liittyvien ilmailumääräysten (Flight Time Limitations, FTL) noudattaminen suunnittelussaan ja niin, että työntekijöiden riittävä lepo voidaan turvata. Kansallisia viranomaisia kehotetaan tapaamaan organisaatioiden vastuukantajien (Accountable Manager) kanssa ennakoiden mahdollisten häiriöiden oikeanlaista hallintaa.

Lentoyhtiöiden tulee kantaa vastuunsa realistisen liikenneohjelman suunnittelussa

Lentoala on tunnetusti tiukasti säädeltyä ja henkilökunnan rekrytointia, sekä koulutusta ei voi jättää viime tippaan. Lentoyhtiöiden liikenneohjelmien suunnittelussa konehankinnat kestävät vuosia ja kokeneiden työntekijöiden tarpeeseen tulee varautua pitkäjänteisellä koulutussuunnitelmalla. Liian kireälle vedetty resurssisuunnitelma voi tarkoittaa liikenneohjelmassa lentojen peruuntumisia jättäen kalliit lentokoneet asematasolle odottamaan lentäjien lepoaikamääräysten toteutumista riittävän levon varmistamiseksi ja toisaalta matkustajien matkasuunnitelmien muuttumista. Liikenneohjelman muuttaminen tarpeen tullen on kuitenkin ikävistä vaikutuksista huolimatta nimenomaan vastuullista toimintaa lentoyhtiöiltä, sillä kaupallisen paineen ei saa antaa vaikuttaa lentoturvallisuuteen.

EASA:n ohjeen mukaisesti lentoyhtiöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota vuorolistasuunnitteluun kohteisiin, joissa myöhästymiset ovat yleisiä. Lennon kapteenille mahdollistettu harkinnanvarainen työpäivän jatkaminen työaikarajoitteista joustaen epäsäännöllisyystilanteissa (Commander´s discretion) tulisi olla poikkeukselliseen tilanteeseen varattu, eikä normaaliin työpäivään kuuluva jatkuva jousto. Erityisesti kotiasemalta toimiessa ja korvaavaa henkilökuntaa läheltä löytyessä (varallaolo) työpäivän pidentämistä poikkeusmenettelyä käyttäen tulisi välttää.

EASA:n turvallisuustiedotteeseen taustoituksineen voit tutustua kokonaisuudessaan täältä: https://www.easa.europa.eu/community/topics/summer-2023


Lue lisää aiheesta