ICAO päivitti suosituksiaan lentoliikenteessä koronaan liittyen

15.03.2021 | Uutiset

Artikkelikuva

ICAO:n neuvosto hyväksyi päivitetyt suositukset lentoliikenteen elpymiseen liittyen. Lentäjät ovat edustettuna ICAO:n toiminnassa IFALPA:n kautta, joka kerää kokoon yli 100 000 ammattilentäjää.

Lentoliikenteen elpymisen edellytyksiä edistetään monella tasolla kansallisesti ja kansainvälisesti. Lentoliikenteen toimintaedellytysten osalta alalla korostuu yhtenäiset pelisäännöt, koordinointi ja ennustettavuus. Lentoliikenne on riippuuvainen monen toimijan yhteistyöstä, jossa erityisesti lainsäädäntö vaatii monikansallista toimintaa.

ICAO on tehnyt työtä jäsenvaltioiden kanssa pandemian alusta asti turvallisen ja järjestelmällisen toiminnan edistämiseksi, joka huomioi niin kriisin aikana tapahtuvan lentotoiminnan, että suunnitelmallisen polun ulos kriisistä lentojen määrän lisääntyessä. ICAO:n neuvosto hyväksyi kuusi uutta suositusta ja päivitti kahta jo aiemmin julkaistua suositusta. Suomella on oma edustaja 36-jäsenisessä neuvostossa kaksivuotiskaudella 2019-2021.

Rokotteiden kuljettaminen edellyttää laajaa yhteistyötä toimitusketjun turvaamiseksi

Koronarokotteen merkitys taistelussa pandemiaa vastaan on ollut keskeinen alusta saakka. Rokotteiden jakelu on erittäin suuri ponnistus paitsi valmistuksen näkökulmasta, mutta myös lentorahdin osalta. Rokotekuljetuksiin, kuten myös muihin lääkinnällisiin tuotteisiin liittyy erityisiä vaatimuksia niin käsittelyn, kuin kylmäketjun näkökulmasta. Lentorahti on tunnistettu keskeiseksi tavaksi varmistaa globaali rokotteen jakelu nopeasti ja luotettavasti.

ICAO:n päivitetyssä ohjeistuksessa jäsenvaltioita ohjataan tarkastamaan lainsäädännön mahdollisest esteet vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyen. Mahdollistettaessa lääkekuljetuksia aikaisempia rajoituksia karsien tulee kuitenkin samalla huomioida matkustajat ja miehistö. Matkustajakoneiden ja reittilentojen käyttäminen rahtikuljetuksissa on erittäin tärkeää kapasiteetin näkökulmasta. Ennen koronaa matkustajakoneiden rahtikapasiteetti (ns. belly cargo) vastasi noin 50% koko globaalin lentorahdin kapasiteetista. Matkustajaliikenteessä näkyneet reittien keskeyttämiset ovat näin näkyneet myös rahtikapasiteetin leikkauksena, mutta samanaikaisesti kysynnän kasvamisena, sekä lentorahdin hinnan nousemisena. Rahtikapasiteetin tarve on myös mahdollistanut mannertenvälisessä liikenteessä edes jossakin määrin lentoyhteyksien ylläpidon koronarajoitusten aikana.

Rahtitoiminnan ollessa lääkekuljetusten osalta elintärkeitä, tulisi ICAO:n näkökulmasta helpottaa liikennöintirajoitteita väliaikaisesti. Perinteisesti lentoliikenteessä operointi on perustunut liikennelupiin, joissa on varmistettu valtioiden väliset näkökulmat ja vastavuoroisuus. Mikäli jäsenvaltiolla ei olisi esimerkiksi lentoyhtiöiden haasteiden johdosta säännöllistä lentotoimintaa, muodostuu liikennöintilupien puutteesta helposti esteitä lääkekuljetuksillekin.

Matkustusrajoitusten pitkittyessä tulee lentäjien ammattitaidon ylläpitoa tukea

Monien lentäjien menetettyä työpaikan tai kärsiessä pitkistä lomautuksista lentoyhtiöiden konkurssien tai kapasiteetin leikkausten muodossa, nousee ammattitaidon ylläpito keskeiseen rooliin. Lentoliikenteen elpymisen osalta osaavan, sekä taidoiltaan kykeneväisten lentäjien ammattitaidon ylläpito ennakkoon on tunnistettu kriittiseksi niin lentoturvallisuuden, kuin lentojen suunnittelun näkökulmasta ylipäätään.

Viranomaiset ovat julkaisseet koronan alkutaipaleella lukuisia poikkeuksia, joilla on voitu mahdollistaa esim. lentäjien lupakirjojen voimassaolon jatkamisen ilman varsinaista tarkastuslentoa. Poikkeuksista huolimatta pitkässä juoksussa ainoa keino ylläpitää lentoturvallisuutta ja lentäjien ammattitaito on jatkaa säännöllistä kouluttamista ja tarkastuslentoja simulaattoreissa.

Simulaattorien osalta alalla on erilaisia koulutuskeskuksia, jotka tarjoavat lentokonevalmistajakohtaisen valikoiman simulaattoreita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Suomen osalta sitä, ettei Suomessa ole saatavilla Boeing tai CRJ konetyyppien simulaattoreita. ICAO:n jäsenvaltioita kannustetaankin mahdollistamaan lentäjien osalta matkustaminen rajojen ulkopuolella ammatin edellyttämien tarkastuslentojen suorittamiseksi.

Matkustuskuplien ja -käytävien säännöt tulee yhtenäistää

Globaalin kaupankäynnin ja liikkuvuuden mahdollistamiseksi on keskusteltu laajasti matkustuskäytäntöjen yhtenäistämisen tarpeesta. Matkustajien näkökulmasta ajankohtaisen ja luotettavan tiedon saaminen matkustusrajoituksista on koettu välillä hankalaksi. ICAO:n neuvosto suosittaa jäsenvaltioiden tekevän aktiivista tiedonvaihtoa matkustuskäytävien osapuolten välillä, sekä harmonisoimaan käytäntöjä. Jäsenvaltioiden tueksi on luotu erillisiä dokumenttipohjia yhtenäisen tiedon tuottamiseksi.

Rokotteiden vaikutus matkustusrajoituksiin on vielä epäselvä

Rokotejakelun ollessa varsin vaihtelevaa valtioittain, on rokotteiden vaikutus matkustusrajoitusten purkamiseen vielä epäselvää. Jäsenvaltiota kehoitetaan kuitenkin perustamaan selkeät prosessit rokotetodistusten luomiseksi. Rokotetodistuksia ei ICAO:n näkökulmasta tulisi vielä asettaa varsinaiseksi ehdoksi matkustamiselle, mutta rokotetodistusta vastaan voitaisiin kuitenkin luopua esimerkiksi koronatestistä ja karanteenista jäsenvaltion oman riskiarvion pohjalta.

Rokotetodistusten osalta ICAO tunnistaa tarpeen turvalliselle, luotettavalle, helppokäyttöiselle ja verifioitavissa olevalle tietomuodolle, jossa samalla huomioidaan tietoturvallisuus. Kansainvälinen lentoyhtiöiden kattojärjestö IATA on käynnistänyt lentoyhtiöiden kanssa kansainvälisen digitaalisen matkustuspassin testaamisen matkustajaliikenteessä.

ICAO nostaa samalla esiin tarpeen huomioda WHO:n ohjeiden mukaisesti lentohenkilökunnan tarve rokotteelle rokotusjärjestyksistä päätettäessä. Erityisesti kansainvälisessä liikenteessä rokotteen merkitys voi nousta keskiöön matkustusrajoitteita purettaessa ja lentoliikennettä elvytettäessä.

 

Lisätietoa suosituksista taustoineen löytyy ICAO:n sivuilta:
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-approves-new-pandemic-response-and-recovery-measures-.aspx 

 

 


Lue lisää aiheesta